Om oss

Om oss

Den norske modellen «Sterk og stødig», forebyggende treningsgrupper for seniorer, baserer seg på flere internasjonale studier som har undersøkt effekten av balanse- og styrketreningsprogram for eldre med risiko for fall og funksjonssvikt. Målgruppen for «Sterk og stødig» er hjemmeboende eldre som klarer seg godt i eget hjem uten særlig bistand fra kommunen. De må være i stand til å gå uten hjelpemidler innendørs, men erfarer endringer i bevegelsesfunksjon, ustøhet i enkelte situasjoner, redusert gangfunksjon og som redsel for å falle og/eller har falt. Alle instruktører av treningsgruppene har vært igjennom «Sterk og stødig» instruktøropplæring.

I dag er tilbudet etablert i ca 70 norske kommuner og flere kommuner er i ferd med å starte opp. En kartlegging av tilbudet i Trondheim våren 2012 viste at kommunen har nådd en målgruppe som merker begynnende endringer i bevegelsesfunksjon og at tilbud i nærmiljøet gjør det enkelt å delta. Dette er et helsefremmende og forebyggende lavterskeltilbud, som bidrar til at fest mulig eldre kan leve selvstendige liv med minst mulig hjelpebehov lengst mulig.

Bakgrunn

Inaktivitet er en av de store truslene mot selvhjulpenhet og fungering i hverdagen for mange eldre. En alvorlig konsekvens er fall og fallskader. De nasjonale anbefalingene for fysisk aktivitet presiserer at eldre med nedsatt balanse bør gjøre balanseøvelser og styrketrening tre eller flere dager i uken i tillegg til å være fysisk aktiv i minst 150 minutter hver uke.

Forskning viser at det nytter å forebygge funksjonssvikt, fall og fallskader hos utvalgte grupper eldre. Forskning viser at eldre med begynnende funksjonssvikt har behov for et tilpasset treningsprogram med fokus på styrke- og balansetrening for at treningen skal ha best effekt og forebygge fall. Styrketreningen bør ha så høy belastning og intensitet at muskelstyrken økes. Balansetrening er den viktigste komponenten i fallforebyggende trening, og treningen må være utfordrende.
Samhandlingsreformen, Folkehelsemeldingen, NoU om Innovasjon i Omsorg og stortingsmeldingen om Fremtidens primærhelsetjeneste – nærhet og helhet, peker alle på utfordringer med å utvikle og tilby helsefremmende og forebyggende nærmiljøtiltak. Samarbeid mellom offentlig, frivillig og privat sektor trekkes fram som en viktig strategi for å møte utfordringene på eldreområdet.

«Sterk og stødig» – forebyggende treningsgrupper for seniorer er resultat av et samarbeid mellom Kompetansesenteret for bevegelsesvansker og fall hos eldre (som var et prosjekt i perioden 2011-2015), NTNU v/ Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap, EU-nettverket ProFouND, Helsedirektoratet og utvalgte kommuner i Norge. «Sterk og stødig» baserer seg på fallforebyggingsprogram utviklet på New Zealand (Otagoprogrammet) og i Storbritannia (FaME).

Spredning og forankring

Arbeidet med spredning og forankring av «Sterk og stødig» videreføres nå som et samarbeidsprosjekt, finansiert av Helsedirektoratet og ledet av Trondheim kommune i samarbeid med NTNU og Pensjonistforbundet. Prosjektet Aktive Seniorer gjennom «Sterk og stødig» har som hovedmål over en treårs periode å utvikle en bærekraftig driftsmodell for spredning og forankring av et varig kunnskapsbasert og kvalitetssikret tilbud om helsefremmende og forebyggende treningsgrupper for eldre i norske kommuner på nasjonalt nivå.

En bærekraftig driftsmodell innebærer at ansvar for koordinering, opplæring og faglig oppdatering blir ivaretatt på nasjonalt nivå. Prosjektet har mottatt midler for ett år og har fått ansvar for spredning av modellen gjennom opplæring av frivillige instruktører og fysioterapeuter i norske kommuner. Opplæring av frivillige instruktører og fysioterapeuter gjøres i samarbeid med kvalifiserte kursledere (fysioterapeuter).

Kommuner som ønsker å implementere Sterk og stødig må sikre forankring av tilbudet, enten i kommunens fysioterapitjeneste eller frisklivssentral. Dette innebærer koordinering av tilbudet og kontinuerlig, faglig oppfølging av frivillige instruktører.

Partnere

Trondheim kommune har gitt tilbud om Sterk og stødig, treningsgrupper for seniorer til innbyggere over 65 år i kommunen i over 10 år, og har dermed lang erfaring fra drift av et slikt helsefremmende og fallforebyggende lavterskeltilbud. Kommunen har påtatt seg prosjektkoordinatorrollen.

Pensjonistforbundet har helse som en av sine hjertesaker og fysisk aktivitet og trening er et tema som løftes fram og ønsker å bidra med markedsføring av Sterk og stødig i kommunene, gjennom egen organisasjon på politisk, nasjonalt, regionalt og lokalt nivå.

NTNU v/forskningsgruppe for Geriatri, Bevegelse og Slag (GeMS) har bevegelsesrelaterte tilstander som et av sine satsningsområder. Gruppen har drevet forskning på årsak til, og karakteristika ved bevegelsesvansker og tiltak for å bedre bevegelsesevne som følge av ulike medisinske sykdommer og tilstander. NTNU ønsker å bidra med kunnskapsoppdatering, utvikling og implementering av ny og oppdatert kunnskap i praksis.

Video

Denne videoen ble laget i en tidlig fase av Sterk og Stødig prosjektet da gruppetilbudet ble kalt seniortrim. Videoen viser en treningsgruppe i Trondheim og et intervju med en deltaker.